Koulutuksen tavoitteet

KOULUTUKSEN TAVOITTEET

 

Erityispätevyyden suorittanut:

 1. kykenee työskentelemään nuoren, hänen perheensä ja verkostonsa kanssa
 2. tuntee puberteettikehityksen, nuoruusiän normaalin somaattisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen ja tunnistaa hoitoa vaativat poikkeamat
 3. on perehtynyt nuorten tyypillisiin mielenterveyden häiriöihin, kykenee tunnistamaan nämä ja hallitsee hoidon periaatteet
 4. on perehtynyt kroonisten somaattisten ja neuropsykiatristen sairauksien tyypilliseen kulkuun nuoruusiän ja aikuistumisen aikana
 5. tuntee paikallisen nuorten terveyspalveluiden tarjonnan sekä palvelujärjestelmän erityispiirteet lapsuudesta nuoruuteen ja nuoruudesta aikuisuuteen siirtymisen vaiheissa ja osaa ohjata nuorta näissä hänen kehitystasonsa vaatimalla tavalla
 6. kykenee moniammatilliseen ja -tieteelliseen yhteistyöhön
 7. on perehtynyt nuoren seksuaaliterveyteen  ja nuorten seksuaalikulttuuriin
 8. tuntee nuorisokulttuuria ja tunnistaa nuoren kulttuuritaustan merkityksen
 9. tuntee maamme koulutusjärjestelmän
 10. on perehtynyt opiskelukyvyn käsitteeseen ja ymmärtää opiskelukykyyn vaikuttavia tekijöitä
 11. tuntee pääpiirteet nuorten päihteiden (ml. tupakka) kokeilu- ja käyttötavoista, päihteiden käytön riskeistä ja päihdevieroituksesta
 12. tuntee alan lainsäädännön
 13. osaa tukea aikuistumista
 14. on perehtynyt terveyden edistämiseen nuoruusiässä
 15. kykenee toimimaan kouluttajana ja asiantuntijana
 16. tuntee ja seuraa alan tutkimusta ja kehitystä.