Säännöt

Suomen nuorisolääkärit ry:n säännöt

 

§1

Yhdistyksen nimi on Suomen nuorisolääkärit ry, ruotsiksi Finlands ungdomsläkare rf.

 

§2

Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja sen toimialue on Suomi.

 

§3

Yhdistyksen tarkoitus on:

  1. ylläpitää, kehittää ja edistää nuorten kanssa toimivien lääkäreiden ammattitaitoa ja yhteistyötä

  2. edistää nuorten suotuisia kasvu- ja elinolosuhteita ja hyvinvointia sekä ottaa kantaa niihin vaikuttaviin tekijöihin yhteiskunnassamme

  3. edistää nuorisolääketieteen osaamista alan parissa toimivien keskuudessa

  4. lisätä yleistä tietoisuutta alasta

§4

Yhdistyksen toimintana on

  1. järjestää nuorisolääketieteellistä koulutusta ja tukea alan tutkimus- ja tiedotustoimintaa

  2. järjestää keskustelu- ja koulutustilaisuuksia niin yleisölle kuin nuorten parissa työskentelevillekin

  3. toteuttaa nuorisolääkärien välistä yhteydenpitoa

  4. verkostoitua nuorten kanssa toimivien tahojen sekä vaikuttajien ja päättäjien kanssa

  5. ylläpitää yhteyksiä vastaaviin kansainvälisiin järjestöihin

  6. julkaista alaa koskevaa materiaalia ja tiedotteita

§5

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia, testamentteja, sekä muodostaa rahastoja ja omistaa osakkeita tai kiinteistöjä

 

§6

Yhdistyksen jäsenenä voi olla nuorisolääketieteestä kiinnostunut lääkäri tai lääketieteen opiskelija. Hallitus hyväksyy uudet jäsenet kirjallisesta anomuksesta.

Yhdistys voi kutsua kunniajäsenekseen henkilön, joka ansiokkaalla tavalla on toiminut yhdistyksen päämäärien hyväksi. Kirjeenvaihtajajäseniksi voidaan kutsua ulkomaisia nuorisolääketieteen asiantuntijoita.

 

§7

Yhdistyksen varsinaisen jäsenen on suoritettava jäsenmaksu, jonka suuruuden vuosikokous päättää. Lääketieteen opiskelijoilta ei peritä jäsenmaksua. Hallitus voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta esimerkiksi terveydellisen, sosiaalisen tai muun jäsenen taloudelliseen tilanteeseen vaikuttavan syyn perusteella.

Jäsenen tulee ilmoittaa hallitukselle, mikäli hänen yhteystietonsa muuttuvat.

Kunnia- ja kirjeenvaihtajajäsen on vapautettu 1. momentissa mainitusta maksusta.

 

§8

Kaikilla yhdistyksen jäsenellä on oikeus osallistua yhdistyksen toimintaan, käyttää äänioikeutta ja tulla valituksi yhdistyksen toimielimiin.

Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, hänen tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

 

§9

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyslain 14 §:ssä mainituin perustein tai jos jäsen on laiminlyönyt jäsenmaksunsa kahtena peräkkäisenä vuotena.

 

§10

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 4-6 varsinaista jäsentä ja 0 - 2 varajäsentä.

Puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Puheenjohtajan peräkkäiset toimikaudet eivät saa ylittää kuutta kalenterivuotta peräkkäin. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus valitsee yhdistyksen sihteerin ja varainhoitajan.

Hallitus voi päättää toimikuntien tai jaostojen perustamisesta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta niin usein kuin asiat sitä vaativat, tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti esittää. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet jäsenistä tai varajäsenistä on saapuvilla.

Hallituksen tehtävänä on

- johtaa toimintaa, jonka voidaan katsoa edesauttavan yhdistyksen tavoitteiden saavuttamista
- valmistella yhdistyksen kokouksissa esiin tulevat asiat sekä kutsua kokoukset koolle                          

- päättää etäosallistumisesta yhdistyksen ja hallituksen kokouksissa
- hoitaa yhdistyksen varoja ja muuta omaisuutta
- pitää jäsenluetteloa
- toimeenpanna yhdistyksen päätökset
- hoitaa yhteistyötä koti- ja ulkomaisten yhdistysten ja eri toimijoiden kanssa

 

§11

Yhdistyksellä on yksi tai kaksi varsinainen toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa. Voimassaolevan lainsäädännön velvoittaessa yhdistyksellä on vähintään yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa. Tilintarkastajana voi olla myös tilintarkastusyhteisö.   Toiminnantarkastajan ja tilintarkastajan toimikausi on sama kuin hallituksen.

 

§12

Yhdistyksen tilikausi on yksi kalenterivuosi.

 

§13

Yhdistyksellä on yksi varsinainen vuosikokous, joka pidetään huhtikuun loppuun mennessä. Yhdistyksen kokous pidetään myös silloin, kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä anoo kirjallisesti hallitukselta kokouksen pitämistä jotakin määrättyä tarkoitusta varten.   Kokouskutsu on lähetettävä jokaiselle jäsenelle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta kirjeitse.

Vuosikokouksessa:                                                                                                                                 - esitetään hallituksen laatima edellisen kalenterivuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan tai tilintarkastajan lausunto
- päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille             

- päätetään kuluvan vuoden jäsenmaksu
- vahvistetaan kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
- valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet joka toinen vuosi
- valitaan  yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa tai yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa joka toinen vuosi
- päätetään toimihenkilöiden sekä toiminnantarkastajan tai tilintarkastajan palkkioista                       

- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat                                                                           

Päätöksiä tehdään vain hallituksen valmistelemista asioista.                                                         

Jokaisella kokouksessa läsnä olevalla on yksi ääni. Valtakirjalla voi edustaa enintään kolmea muuta jäsentä.

 

§14

Jos yhdistys päätetään purkaa, sen omaisuus tulee käyttää yhdistyksen tarkoitusperien edistämiseen maassamme purkamispäätöksen tehneen kokouksen määräämällä tavalla.

 

§15

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen määräämää jäsentä yhdessä.