Erityispätevyys

Tällä sivulla esitellään Suomen lääkäriliiton 5.6.2014 hyväksymä nuorisolääketieteen erityispätevyysohjelma. Vasemmasta laidasta löydät lisätietoa koulutuksen sisällöstä ja ohjeet erityispätevyyden suorittamiseksi. Lisätietoja erityispätevyysohjelmasta saat yhdistyksen sihteeriltä Silja Kosolalta (silja.kosola(at)fimnet.fi). Kullekin hakijalle nimetään erityispätevyystoimikunnasta tutor, joka ohjaa hakijaa erityispätevyyden suorittamisen aikana. Erityispätevyystoimikuntaan kuuluvat puheenjohtaja Elina Hermanson, sihteeri Silja Kosola, Eeva-Leena Korpijärvi, Anna Kotiranta, Marjo Kuortti, Satu Suhonen, Maarit Vesterinen, Paula Lehtipuu ja Suvi Leppälahti.

 

Lisätietoa erityispätevyydestä Suomen Lääkäriliiton nettisivuilta: https://www.laakariliitto.fi/koulutus/erityispatevyydet/nuorisolaaketiede/

 

NUORISOLÄÄKETIETEEN  ERITYISPÄTEVYYSOHJELMA

 

Nuoruusikä on oma, ainutlaatuinen elämänvaiheensa, johon liittyy lukuisia erityispiirteitä. Nuoruusiällä tarkoitetaan noin kymmenen vuoden ajanjaksoa puberteetin alusta nuoreen aikuisuuteen (keskimäärin 12- 22v). Nuoruusiän erityispiirteet vaikuttavat myös potilas - lääkärisuhteeseen. 

 

Nuoret ovat lasten ja aikuisten terveyspalveluissa usein väliinputoajia. Lasten terveydenhoidon lähestymistavat eivät tue nuoren kasvavaa itsenäisyyttä, intimiteetin tarvetta ja päätösvaltaa. Aikuisten palvelut ja aikuisena kohteleminen taas jättävät nuoren liian yksin. Puberteetin muutokset ja psykososiaalisen kehityksen haasteet  voivat horjuttaa monien sairauksien hoitotasapainoa. 

 

Nuorisolääketieteen erityispätevyyteen tähtäävä pätevöitymisohjelma on tarkoitettu kaikille Suomessa laillistetuille erikoislääkäreille, jotka ovat Suomen Lääkäriliiton jäseniä. Nuorisolääketieteen erityispätevyys on hyvin monen erikoisalan yhteinen; se sopii hyvin sekä opiskeluterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa nuoria hoitaville lääkäreille. Edellytyksenä erityispätevyyden saamiselle on hyväksytysti suoritettu pätevöitymisohjelma. Erityispätevyysohjelmaa koordinoivana tahona toimii Suomen nuorisolääkärit ry.

 

Erityispätevyyden saaneesta voidaan käyttää nimitystä nuorisolääkäri. Nuorisolääkärin työ sisältää terveyden edistämistä sekä sairauksien tunnistamista ja hoitoa nuoruusikäisten, heidän perheittensä ja verkostojensa kanssa eri lääketieteen aloilla ja kaikilla terveydenhuollon tasoilla. Työn keskeisiä tavoitteita ovat syrjäytymisen ennaltaehkäisy, riskikäyttäytymisen tunnistaminen ja terveen käyttäytymisen tukeminen. Työhön voi kuulua asiantuntijatehtäviä, koulutusta ja tutkimusta. Tavoitteellisesti toteutettu nuorisolääkärin työ parantaa nuorten hyvinvointia ja luo perustan hyvälle aikuisiän ja vanhuuden terveydelle ja toimintakyvylle.

 

Työssään nuorisolääkäri soveltaa nuoruusiän erityispiirteiden tuntemusta ottaen huomioon nuoren toimintaympäristön ja kulttuurien välisiä eroja. Nuorisolääkäri osaa toimia nuoren, hänen perheensä  ja moniammatillisen työryhmän ja verkoston kanssa.

 

Pätevöityjä ottaa yhteyttä erityispätevyystoimikuntaan koulutuksen alkuvaiheessa. Toimikunta nimeää silloin tutorin, jonka kanssa pätevöityjä tekee kirjallisen pätevöitymissuunnitelman. Tutor seuraa ja tukee pätevöityjää koulutuksen aikana. Tentin sijasta hakija kokoaa portfolion, jolla hän osoittaa täyttävänsä koulutuksen tavoitteet.

 

Lue koulutuksen tavoitteista ja rakenteesta. Tutustu portfolioon.