Nuorisolääkärit ry ottanut kantaa oppilas- ja opiskeluhuollon asemaan uudessa Sotessa

10.11.2016

Nuorisolääkärit ry on ilmaissut huolensa uuden sote:n vaikutuksesta oppilas- ja opiskelijaterveydenhuoltoon, ja lähetti ministeri Juha Rehulalle oheisen kannanoton.

 

 

Nuorten matalan kynnyksen toimijoiden yhteistyötä ei tule pirstoa uudessa Sotessa

 

Oppilas- ja opiskeluterveydenhuolto tarjoaa nuorelle lähes kynnyksettömän mahdollisuuden avun saantiin. Sen tehtävänä on ylläpitää nuoren hyvinvointia ja opiskelukykyä, ehkäistä  terveysongelmia ennalta ja tarvittaessa huolehtia nuoren jatkohoitoon ohjaamisesta. Oppilashuollon työntekijöiden - terveydenhoitajien, psykologien, kuraattoreiden ja lääkäreiden - saumaton yhteistyö on näiden tavoitteiden saavuttamisessa oleellista. Erityistason palveluihin pääsemiseksi tarvitaan yleensä lääkärin lähete, mutta muiden oppilashuollon toimijoiden aikaisempi tilannekartoitus ja tuki ovat tärkeä osa nuoren kannattelua, hoitoa sekä jatkohoitoon ohjausta.

Sote-uudistuksen tarkoituksena on vahvistaa perustason palveluita sekä integroida erityistason palvelut perustason palveluiden kanssa. Tämä tavoite vaarantuu, mikäli oppilashuollon toimijat toimivat eri työnantajan palveluksessa. Sote:ssa oppilashuollon kokonaisuus tulee säilyttää yhtenäisenä ja osana  maakunnan sosiaali - ja terveystoimen kokonaisuutta.  Nykyisin koulujen psykologit toimivat joko sivistystoimen tai sosiaali- ja terveydenhuollon alaisuudessa. Eri hallintokuntiin kuuluminen eri tietojärjestelmineen aiheuttaa viivettä nuoren hoidon tarpeen arvioinnissa ja hoitoon pääsyssä, kun keskustelu ja tiedonsiirto ammattilaisten välillä vaikeutuvat.

Perustason terveydenhuollolle on tärkeää säilyttää yhteys erikoissairaanhoitoon, jotta palveluketjut toimivat saumattomasti. Erityisesti mielenterveyden pulmat lisääntyvät nuoruusikäisillä, jolloin psykologien ja koulun ja oppilaitosten terveydenhuollon ammattilaisten osaamisen tulee olla ajantasaista. Nuoruusikäisellä psyyken ja kehon raja on joskus epäselvä siten, että psyykkisesti oireileva nuori oireilee usein myös somaattisesti ja somaattisesti sairas nuori on suurentuneessa riskissä oireilla psyykkisesti. Tämän kokonaisuuden ymmärtäminen vaatii monialaista lähestymistapaa ja hoitojärjestelmää, jossa nuoruusiän ominaispiirteet tunnetaan, niin perusterveydenhuollon kuin erikoissairaanhoidon taholla.

Soteen kuuluminen ei vaaranna oppilas - ja opiskeluhuoltoa vaan päinvastoin vahvistaa ja yhdenmukaistaa toimintamalleja. Yhteisöllisen opiskeluhuollon rinnalla tullaan jatkossakin tarvitsemaan yksilölle tarjottavaa apua. Tulevien rakenteiden ei tule estää, vaan entisestäänkin helpottaa nuoren tarvittavaan hoitoon hakeutumista sekä oikea-aikaisen ja - tasoisen hoidon saamista.